Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

O παρών δικτυακός τόπος https://msc.sidroco.com/ (εφεξής χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα») ανήκει στο ΠΜΣ FinTech/ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που εδρεύει στην Κομοτηνή (Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή 69100), εφεξής χάριν συντομίας ΠΜΣ).

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα (εφεξής χάριν συντομίας «οι Όροι Χρήσης»). Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Το ΠΜΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης. Το ΠΜΣ θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Για να μάθετε περισσότερα για την επεξεργασία που κάνουμε των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας και των σχετικών υπηρεσιών μας, παρακαλούμε διαβάστε την Δήλωση Απορρήτου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΠΜΣ, το οποίο είναι και ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που ανήκουν στο διαχειριστή ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται στην Ιστοσελίδα ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων, τα οποία άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΟ ΠΜΣ ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από την Ιστοσελίδα και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα), και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κλπ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη της Ιστοσελίδας).

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών του ΠΜΣ, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία ή/και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS)

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή/και να παρέχει τώρα ή στο μέλλον την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων, “δεσμών”, hyperlinks ή/και διαφημιστικών banners, κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς.

Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών και η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει αλλά και ουδεμία σύνδεση έχει το ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα ή/και ακρίβεια ή ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την Ιστοσελίδα μέσω τέτοιων συνδέσμων, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η Ιστοσελίδα και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη/χρήστη. Το ΠΜΣ δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οιαδήποτε ζημία των επισκεπτών/χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ΠΜΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται, κατά το δυνατόν, από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, το ΠΜΣ δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στο επισκέπτη/χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το ΠΜΣ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Το ΠΜΣ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των Όρων Χρήσης.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. Προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε «φόρτωση» από την Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης, του ΠΜΣ μη επέχοντος κάποιας ευθύνης ή επιβάρυνσης. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ / ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του ΠΜΣ και του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας και υπηρεσιών της.

Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί και αποδεικνύεται εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Κομοτηνής, Ελλάδας.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εμείς, στο ΠΜΣ Fintech/ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είμαστε υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας κατά την διάρκεια της επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα του και της χρήσης των λοιπών υπηρεσιών του. Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας και χρηστών των υπηρεσιών μας και υποχρεούμαστε να σας ενημερώνουμε με διαφανή τρόπο για την σχετιζόμενη επεξεργασία αυτών των δεδομένων σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο. Αν υπάρχουν αλλαγές στην παρούσα, θα αναρτάμε το νέο κείμενο στην ιστοσελίδα μας. Για τον λόγο αυτό, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και να ελέγχετε περιοδικά την ιστοσελίδα μας.

Η προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της εφαρμοστέας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (κυρίως του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679) και των σχετικών ελληνικών νόμων για την προστασία του ατόμου από τη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις των αρμόδιων εποπτευουσών αρχών.

 1. ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΜΕΝΑ;

Οι πληροφορίες που περιέχονται στις παρακάτω παραγράφους αναφέρονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με υπηρεσίες και χαρακτηριστικά που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας www.fintech.econ.duth.gr.

 1. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Α. Όταν εγγράφεστε η καταβάλετε τα τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ

 • Βασικές πληροφορίες (όπως ονοματεπώνυμο, κωδικός λογαριασμού)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (όπως ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, ηλεκτρονική διεύθυνση, προτιμώμενος τρόπος επικοινωνίας, προτιμώμενη γλώσσα επικοινωνίας)

Β. Όταν λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία μας (newsletters)

 • Στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, προτιμώμενη γλώσσα επικοινωνίας)

Γ. Όταν κάνετε χρήση των χαρακτηριστικών και υπηρεσιών μέσω του www.fintech.econ.duth.gr στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες που ενδεχομένως μας παρέχετε – αναφορικά με μια υποτροφία, χορηγία, θέση εργασίας, έκφραση ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικές δράσεις ή όποιο άλλο αίτημα ή ερώτημα – μέσω οποιασδήποτε ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Εταιρίας που διατίθεται στο www.fintech.econ.duth.gr για τέτοια επικοινωνία.

 • Σε κάποιες περιπτώσεις, συλλέγουμε επίσης αυτόματα τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή, την ονομασία τομέα της ιστοσελίδας από την οποία έγινε η σύνδεση, τοποθεσία και άλλες πληροφορίες που προκύπτουν από την χρήση των cookies της ιστοσελίδας μας (όπως τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (“IP”), περιεχόμενο ιστού που ανοίχθηκε κ.α.) Για περισσότερες πληροφορίες αναλυτικά σχετικά με τη χρήση των Cookies μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην πολιτική μας για τα Cookies.

Δ. Όταν γίνεται αναφορά στο www.fintech.econ.duth.gr σε εσάς με κάποια ιδιότητά σας σε σχέση με το ΠΜΣ:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης (όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα/τομέας εξειδίκευσης)
 • Βασικές βιογραφικές πληροφορίες και επαγγελματική πορεία
 • Φωτογραφία
 • Τυχόν βραβεύσεις, αναγνωρίσεις που έχετε λάβει ή το ακαδημαϊκό σας έργο
 1. ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Θα επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο των Υπηρεσιών μας και αναλόγως της περίπτωσης, σύμφωνα με τις παρακάτω νομικές βάσεις και σκοπούς:

 1. Σύμβαση

Για να παρέχουμε σε εσάς τις υπηρεσίες και ειδικότερα προκειμένου να μπορέσετε να καταχωρηθείτε ως δικαιούχος λογαριασμού ή για να καταβάλετε τέλη φοίτησης είτε διαδικτυακά ή μέσω τηλεφώνου. Στην περίπτωση αυτή, ενεργούμε επί τη βάση της συμβατικής σχέσης μας δυνάμει της οποίας θα σας δοθεί πρόσβαση και θα κάνετε χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών, και εμείς θα ανταποκριθούμε σε κάποιο σχετικό αίτημα που μπορεί να έχετε. Επιπλέον, βασιζόμενοι στην εκάστοτε σύμβαση συνεργασίας μεταξύ μας (όπως για υποτροφίες, χορηγίες, βραβεύσεις κ.α.) θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να τηρήσουμε αυτή την συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης περιορισμένων πληροφοριών για εσάς στο www.fintech.econ.duth.gr ή σε κάποιο ψηφιακό κανάλι μας επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που μας υποβάλλετε το βιογραφικό σας και σχετικές επαγγελματικές πληροφορίες που σας αφορούν, θα επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας και να εφαρμόσουμε την πολιτική μας περί προσλήψεων. Εφόσον επιλεγείτε για κάποια επαγγελματική θέση, θα διατηρήσουμε αυτά τα στοιχεία στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας εργασιακής σχέσης όπως κάνουμε με τα μέλη του προσωπικού μας.

 1. Έννομο Συμφέρον

Έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων που φοιτούν ή όσων αποτελούν στενά συνδεδεμένες επαφές του ΠΜΣ (συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων) προκειμένου να τους ενημερώσουμε για σχετικά νέα και εκδηλώσεις μας στα οποία μπορεί να έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της ιστοσελίδας και των συναλλαγών καθώς και την ορθή λειτουργία αυτών, την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας αλλά και την προστασία της συνέχειας του ΠΜΣ. Αποτελεί επίσης έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να βελτιώνουμε και αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες μας, με το να επικοινωνούμε με εσάς για την διενέργεια ερευνών και για να λάβουμε την ανατροφοδότησή σας για τις δράσεις και τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών μας.

 1. Συγκατάθεση

Εφόσον είστε απλός επισκέπτης της ιστοσελίδας ή ακόλουθος (follower) κοινωνικών δικτύων μας και δυνάμει σχετικής ρητής συγκατάθεσής σας, την οποία θα μας έχετε δώσει επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στην ιστοσελίδα ή ενεργοποιώντας την σχετική εφαρμογή του κοινωνικού μέσου αντίστοιχα, θα μπορούμε να σας καταχωρήσουμε στην λίστα μας με τους παραλήπτες ενημερωτικών δελτίων, εφόσον το επιθυμείτε. Θα διατηρούμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας (ηλεκτρονική διεύθυνση, προφίλ κοινωνικού μέσου) προκειμένου να σας αποστέλλουμε πληροφορίες για επικείμενες εκδηλώσεις και δράσεις στις οποίες μπορεί να έχετε ενδιαφέρον. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή την συγκατάθεση οποτεδήποτε επιλέγοντας το πεδίο «απεγγραφή» (“unsubscribe”) στο κάτω μέρος κάθε επικοινωνίας που θα λαμβάνετε ή με την απενεργοποίηση του σχετικού χαρακτηριστικού στο κοινωνικό μέσο αντίστοιχα.

Δυνάμει σχετικής ρητής συγκατάθεσης σας και αναλόγως της επιλογής των cookies που θα κάνετε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέγονται μέσω των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας, να αναλύσουμε την χρήση αυτής και να επιδιώξουμε διαφημιστικούς σκοπούς. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή την συγκατάθεση και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες λεπτομερώς αναφορικά με την χρήση των cookies στην ιστοσελίδα μας στην Πολιτική cookies (hyperlink).

 1. ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ;

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να επιτύχουμε τους παραπάνω σκοπούς ή για όσο χρόνο απαιτείται εκ του νόμου. Ο χρόνος αυτός μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συγκεκριμένη χρήση π.χ. η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που μας παρείχατε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία σε σχέση με εμάς θα διατηρηθεί έως ότου υποβάλετε αίτημα απεγγραφής ή ανάκλησης της συγκατάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται από εμάς να τα διατηρήσουμε για περισσότερο χρόνο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό (π.χ. για τη διαχείριση του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας).

 1. ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ;

Όλες οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο των Υπηρεσιών θα τηρούνται από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας.

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλίσουμε την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και λειτουργιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε και πραγματοποιούμε συναλλαγές, όπως:

 • Πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών ιστότοπου και εταιρίες διαχείρισης κοινωνικών δικτύων
 • Πάροχοι προωθήσεως των Υπηρεσιών, εταιρίες ερευνών, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ πλατφόρμας όπως οι SendGrid, Campaign Monitor, WuFoo, και JotForm. Οι εν λόγω εταιρίες θα διαβιβάζουν τα δεδομένα σας εκτός ΕΕ/ΕΟΧ και ειδικότερα στις ΗΠΑ. Ισχύουν διεθνείς κανόνες για τη διαβίβαση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Πρότυπων Συμβατικών Όρων.
 • Συν-διοργανωτές εκπαιδευτικών/πολιτιστικών προγραμμάτων
 • Εξωτερικοί σύμβουλοι ή άλλοι ειδικοί της αγοράς
 • Άλλες υπηρεσίες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
 • Πάροχοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ψηφιακής πλατφόρμας, όπως το Google, το Facebook, το Twitter, όταν χρησιμοποιείτε τις φόρμες τους ή τις ενσωματωμένες υπηρεσίες του. Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβασθούν εκτός ΕΕ / ΕΟΧ από αυτές τις εταιρείες και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ. Ισχύουν διεθνείς κανόνες για τη διαβίβαση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Πρότυπων Συμβατικών Όρων.
 • Κάθε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή και γενικά κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο σύμφωνα με τον νόμο ή δικαστική απόφαση το ΠΜΣ είναι υποχρεωμένη ή έχει δικαίωμα να κοινοποιήσει τέτοια στοιχεία.

Παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Cookie (hyperlink) για την πλήρη λίστα όλων των εταιριών που μπορεί να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που συλλέγονται μέσω cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για είμαστε πάντα ενήμεροι σε σχέση με ψηφιακούς μετασχηματισμούς και να υιοθετούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που να διασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και την προστασία της αξιοπιστίας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας κάθε πληροφορίας που διαβιβάζεται μέσω αυτού του καναλιού. Ωστόσο, σας προτείνουμε να διαβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας που αναφέρονται σε θέματα για τα οποία δεν έχουμε τον έλεγχο και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε, όπως τον τρόπο με τον οποίο εισέρχεστε στην ιστοσελίδα και την χρησιμοποιείτε.

 1. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας που τηρούμε και να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ημιτελών δεδομένων που διατηρούμε σε σχέση με εσάς
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, τα οποία δεν έχουμε πλέον το δικαίωμα να τηρούμε
 • Το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που βασίζεται σε έννομο συμφέρον μας
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας
 • Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, ήτοι να ζητήσετε να παρέχουμε σε εσάς ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, εύκολα αναγνώσιμη μορφή (π.χ. σε USB)
 • Το δικαίωμα να ανακαλέσετε την προηγούμενη δοθείσα συναίνεσή σας, όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεσή σας

Εάν ασκήσετε οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανταπόκριση στο αίτημα εντός ενός μηνός ή έως και 2 επιπλέον μηνών, εάν απαιτείται λόγω της περιπλοκότητας του αιτήματος ή του συνολικού αριθμού των ληφθέντων αιτημάτων. Θα σας ειδοποιήσουμε εγγράφως αναφορικά με την ικανοποίηση του αιτήματος ή άλλως, για τους λόγους που μας εμποδίζουν να ικανοποιήσουμε το εν λόγω αίτημα. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ορίζει ο νόμος, π.χ. ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε ένα αίτημα εάν δεν λάβουμε τα στοιχεία ταυτοποίησης που είναι απαραίτητα για την προστασία των δεδομένων σας και να επιβεβαιώσουμε ότι εσείς κάνετε το αίτημα, ή διαγράψουμε πληροφορίες που ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε, προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια υποχρέωση ή να επιδιώξουμε τα έννομα συμφέροντά μας.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας στα πλαίσια των Υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως αποστείλετε μήνυμα υπόψιν του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@duth.gr

Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει με οποιονδήποτε τρόπο παραβιαστεί, δικαιούστε να υποβάλλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: www.dpa.gr | Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23 | +30 210 6475600 | Φαξ: +30 210 6475628 | complaints@dpa.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες πλοήγησης και που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή του υπολογιστή σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας. Στο ΠΜΣ χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες αυτές, ώστε να παρέχουμε βελτιωμένη εμπειρία στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας και καλύτερες υπηρεσίες.

Επιλέξτε τις παρακάτω κατηγορίες για να μάθετε περισσότερα για τις κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούμε.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ

Απαραίτητα προκειμένου να λειτουργήσει η ιστοσελίδα και να σας παρέχουμε τις λειτουργικότητες της ιστοσελίδας που επιλέγετε (π.χ. ενσωματωμένα ψηφιακά αρχεία). Επιπλέον λειτουργίες συμπεριλαμβάνουν την αποτροπή κακόβουλης χρήσης των υπηρεσιών μας, καθώς και την αποθήκευση των επιλογών σας σχετικά με την ιδιωτικότητα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν απαιτείται ενέργειά σας για την αποδοχή αυτών. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία αυτή.

Name Use Duration Third-Party Access
incap_ses_*_* Ασφαλής πλοήγηση στον ιστότοπο Συνεδρία Incapsula (Imperva)
visid_incap_* Ασφαλής πλοήγηση στον ιστότοπο 1 έτος Incapsula (Imperva)
cookie-preferences-* Αποθηκεύει τις επιλογές ιδιωτικότητας του χρήστη, σε σχέση με το μπάνερ για cookies. 1 έτος
cookiebar_* Αποθηκεύει τις επιλογές ιδιωτικότητας του χρήστη, σε σχέση με ενημερωτικά μπάνερ. 1 έτος
__qca Απαραίτητο για την πρόσβαση και κατέβασμα ψηφιακών μέσων (αρχείων) που είναι ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα. Ενεργοποιείται μόνο κατόπιν συγκεκριμένης διάδρασης του χρήστη με το ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο. 1 έτος Issuu
iutk Απαραίτητο για την πρόσβαση και κατέβασμα ψηφιακών μέσων (αρχείων) που είναι ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα. Ενεργοποιείται μόνο κατόπιν συγκεκριμένης διάδρασης του χρήστη με το ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο. 10 έτη Issuu
vuid Απαραίτητο για την πρόσβαση και κατέβασμα ψηφιακών μέσων (βίντεο) που είναι ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα. Ενεργοποιείται μόνο κατόπιν συγκεκριμένης διάδρασης του χρήστη με το ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο. 2 έτη Vimeo

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική απορρήτου της Incapsula (Imperva) εδώ, της Issuu εδώ και της Vimeo εδώ.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διευκολύνουν την προσωποποίηση της πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, επιτρέπουν την αυτοσυμπλήρωση των στοιχείων του χρήστη σε κάποια διαδικτυακή φόρμα. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία αυτή.

Name Use Duration Third-Party Access
ep201 Aυτοσυμπλήρωση των στοιχείων του χρήστη, σε διαδικτυακή φόρμα 30 λεπτά SurveyMonkey
ep201 Aυτοσυμπλήρωση των στοιχείων του χρήστη, σε διαδικτυακή φόρμα 1 έτος SurveyMonkey

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική απορρήτου της SurveyMonkey εδώ.

ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Μας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώνουμε διαρκώς το επίπεδο των υπηρεσιών μας, συλλέγοντας και αναλύοντας στατιστικά στοιχεία για την μετάβασή σας σε εμάς από άλλη ιστοσελίδα και για την εν γένει επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας (πχ. αριθμός επισκεπτών, δημοφιλέστερες σελίδες). Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία αυτή.

Name Use Duration Third-Party Access
_gat Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για σκοπούς στατιστικής μέτρησης επισκεψιμότητας, μέσω Google Analytics 1 λεπτό Google
_ga Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για σκοπούς στατιστικής μέτρησης επισκεψιμότητας, μέσω Google Analytics 2 έτη Google
_gid Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για σκοπούς στατιστικής μέτρησης επισκεψιμότητας, μέσω Google Analytics 1 ημέρα Google
___utmvc Υποστηρίζει την καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για σκοπούς στατιστικής μέτρησης επισκεψιμότητας, μέσω Google Analytics 1 λεπτό Google
JSESSIONID Διατήρηση συνεδρίας από τον εξυπηρετητή, για σκοπούς στατιστικής μέτρησης χρήσης ιστοσελίδας Συνεδρία New Relic

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική απορρήτου της New Relic εδώ, της Google εδώ και για τη χρήση cookies στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics εδώ. Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδομένων σας μέσω Google Analytics, εγκαθιστώντας στο φυλλομετρητή σας αυτό το πρόσθετο (plug-in).

ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ

Η διάδρασή σας με την ιστοσελίδα του ΠΜΣ χρησιμοποιείται από εμάς και από τρίτους παρόχους για σκοπούς ανάλυσης και εμπορικής/διαφημιστικής χρήσης, όπως για παράδειγμα, για να αναλύσουμε τη διάδρασή σας με τη σελίδα και να σας προβληθεί σχετικό περιεχόμενο. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία αυτή.

Name Use Duration Third-Party Access
_fbp Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από τη Facebook 3 μήνες Facebook
fr Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από τη Facebook 3 μήνες Facebook
INGRESSCOOKIE Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από την Pulsepoint Συνεδρία Pulsepoint
i Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από την OpenX 1 έτος OpenX
tluid Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από την TripleLift 3 μήνες TripleLift
c Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από την BidSwitch (IPONWEB) 1 έτος BidSwitch (IPONWEB)
tuuid Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από την BidSwitch (IPONWEB) 1 έτος BidSwitch (IPONWEB)
tuuid_lu Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από την BidSwitch (IPONWEB) 1 έτος BidSwitch (IPONWEB)
test_cookie Καταγραφή διάδρασης χρήστη με τις διαφημίσεις της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από την Doubleclick (Google) 15 λεπτά Doubleclick (Google)
IDE Καταγραφή διάδρασης χρήστη με τις διαφημίσεις του Ομίλου Ωνάση σε συνδεόμενες ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από την Doubleclick (Google) 1 έτος Doubleclick (Google)
PUBMDCID Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από την Pubmatic 3 μήνες Pubmatic
PugT Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από την Pubmatic 1 μήνας Pubmatic
KRTBCOOKIE_xxxx Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από την Pubmatic 3 μήνες Pubmatic
mc Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από την Quantcast 1 έτος Quantcast
d Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από την Quantcast 3 μήνες Quantcast
rlas3 Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από την Live Ramp 1 έτος Live Ramp
pxrc Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από την Live Ramp 2 μήνες Live Ramp
stx_user_id stx_user_id stx_user_id Sharethrough
csync Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από τη Smart Ad Server 1 έτος Smart Ad Server
TestIfCookieP Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από τη Smart Ad Server 1 έτος Smart Ad Server
pid Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από τη Smart Ad Server 1 έτος Smart Ad Server
audience Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από τη Spotxchange 1 έτος Spotxchange
unruly_m28 Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από την Unruly Media (Tremor International) 7 ημέρες Unruly Media (Tremor International)
YSC Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από τη Youtube (Google). Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από τη Youtube (Google). YouTube (Google)
VISITOR_INFO1_LIVE Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από τη Youtube (Google). 6 μήνες YouTube (Google)
GPS Καταγραφή διάδρασης χρήστη με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για διαφημιστική χρήση από τη Youtube (Google). 30 λεπτά YouTube (Google)

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική απορρήτου της Google εδώ, της Facebook εδώ, της Pulsepoint εδώ, της OpenX εδώ, της TripleLift εδώ, της Iponweb εδώ, της Pubmatic εδώ, της Quantcast εδώ, της Live Ramp εδώ, της Sharethrough εδώ, της Smart Ad Server εδώ, της Spotxchange εδώ, της Tremor International εδώ.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

ΤΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΧΩ;

Έχετε τρεις επιλογές. Μπορείτε είτε να προχωρήσετε με αποδοχή όλων των cookies και λοιπών μηχανισμών («Αποδοχή»), πράγμα που θα σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργικότητες της ιστοσελίδας, είτε να αρνηθείτε οποιοδήποτε μη αναγκαίο cookie («Απόρριψη») ή να προχωρήσετε με προσαρμογή των επιλογών σας για τα cookies («Προσαρμογή» – «Αποθήκευση επιλογών»). Οι τελευταίες δύο περιπτώσεις ενδέχεται να μειώσουν σημαντικά την εμπειρία σας.

Τα Αναγκαία τοποθετούνται με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας. Καθώς είναι εντελώς απαραίτητα είτε από τεχνικής άποψης, είτε για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες ή λειτουργικότητες που επιλέγετε, η νομοθεσία μας επιτρέπει να τα τοποθετούμε χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια ή συγκατάθεση από εσάς. Επιλέγοντας το κουμπί «Απόρριψη», που θα βρείτε τόσο δίπλα από την αρχική βασική ενημέρωση που σας παρέχουμε, όσο και το «Χ» στην αναδυόμενη πληρέστερη ενημέρωση (banner), συνεχίζετε την πλοήγησή σας μόνο με τα Αναγκαία. Θα θυμόμαστε την επιλογή σας αυτή για ένα έτος. Όταν το διάστημα αυτό παρέλθει, ή εάν μας επισκεφτείτε από νέα συσκευή ή νέο φυλλομετρητή, θα σας ρωτήσουμε ξανά. Δυστυχώς, εάν δεν επιθυμείτε καθόλου την τοποθέτησή τους, θα πρέπει να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και να διαγράψετε χειροκίνητα από το φυλλομετρητή σας τα cookies που έχουν ήδη τοποθετηθεί.

Τα Προτίμησης, Επίδοσης και Στόχευσης τοποθετούνται εφόσον επιλέξετε το κουμπί «Αποδοχή» που θα βρείτε τόσο δίπλα από την αρχική βασική ενημέρωση που σας παρέχουμε, όσο και κάτω από την αναδυόμενη πληρέστερη ενημέρωση (banner). Θα θυμόμαστε την επιλογή σας αυτή για ένα έτος. Όταν το διάστημα αυτό παρέλθει, ή εάν μας επισκεφτείτε από νέα συσκευή ή νέο φυλλομετρητή, θα σας ρωτήσουμε ξανά.

Επιλέγοντας το κουμπί «Αποθήκευση επιλογών» που θα βρείτε κάτω από την αναδυόμενη πληρέστερη ενημέρωση (banner), πραγματοποιείται τοποθέτηση οποιασδήποτε από τις κατηγορίες «Προτίμησης», «Επίδοσης», «Στόχευσης» έχετε επιλέξει, τικάροντας το σχετικό κουτάκι και θα θυμόμαστε την επιλογή σας αυτή για ένα έτος. Εάν δεν έχετε τικάρει κανένα κουτάκι και πατήσετε «Αποθήκευση επιλογών», τότε θα αποθηκευτούν μόνο τα Αναγκαία και θα θυμόμαστε την επιλογή σας αυτή για ένα έτος. Όταν το διάστημα αυτό παρέλθει, ή εάν μας επισκεφτείτε από νέα συσκευή ή νέο φυλλομετρητή, θα σας ρωτήσουμε ξανά.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε για το μέλλον την επιλογή που έχετε κάνει σχετικά με τα cookies και συναφείς τεχνολογίες στην ιστοσελίδα μας. Στο κάτω μέρος της Πολιτικής αυτής θα βρείτε το κουμπί: «Προσαρμογή». Ανεξάρτητα από το ποια ήταν η επιλογή σας την τελευταία φορά που σας ρωτήσαμε μέσω αναδυόμενου παραθύρου εάν επιθυμείτε την τοποθέτηση cookies και συναφών τεχνολογιών, μπορείτε να αποφασίσετε ξανά, εύκολα, άμεσα και δωρεάν, μέσα από το παράθυρο που θα αναδυθεί ξανά, όταν επιλέξετε το κουμπί «Προσαρμογή».

Για παράδειγμα, εάν είχατε επιλέξει «Αποδοχή» και αλλάξατε γνώμη, μπορείτε να επιλέξετε στο νέο αναδυόμενο παράθυρο οποιαδήποτε (ή και καμία) από τις κατηγορίες cookies που επιθυμείτε και να πατήσετε «Αποθήκευση επιλογών». Αυτή η ενέργεια θα λειτουργήσει ως ανάκληση της συγκατάθεσης που είχατε ήδη δώσει σε εμάς και θα ισχύει για το μέλλον, δηλαδή από την αλλαγή αυτή και στο εξής δεν θα χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας (τα συγκεκριμένα) cookies και συναφείς τεχνολογίες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση που θέλετε να αφαιρέσετε και τα cookies που είχαν ήδη τοποθετηθεί στη συσκευή σας πριν την κατά τα ανωτέρω ανάκληση της συγκατάθεσής σας, τότε μπορείτε να το κάνετε χειροκίνητα, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στην ενότητα «Έλεγχος μέσω browser – Αφαίρεση cookies» παρακάτω.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ BROWSER – ΑΦΑΙΡΕΣΗ COOKIES

Μπορείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε τα cookies και μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε. Ανάμεσα στις επιλογές που έχετε (αναλόγως του φυλλομετρητή) είναι για παράδειγμα η αποδοχή όλων των cookies, η ύπαρξη προειδοποίησης για την τοποθέτηση των cookies ή και η απαγόρευση τοποθέτησής τους.

Αντίστοιχα, μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σας, μπορείτε να αναστρέψετε τυχόν αποδοχή τοποθέτησης cookies και συναφών μηχανισμών από την ιστοσελίδα μας, διαγράφοντας τα ήδη αποθηκευμένα αρχεία.

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες ανά φυλλομετρητή:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Opera