Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω φόρμας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι πτυχίου καθώς και όσοι βρίσκονται σε διαδικασία λήψης του πτυχίου τους.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο υποψήφιος δύναται να λάβει προσφορά εγγραφής στο ΜΠΣ υπό την προυπόθεση της κατάθεσης του πτυχίου μέχρι και δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Ο υποψήφιος συμπληρώνει υποχρεωτικά όλα τα πεδία στις ενότητες Προσωπικά στοιχεία και Απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στην ενότητα Άλλα δικαιολογητικά, ο υποψήφιος φοιτητής αποστέλλει προαιρετικά άλλες χρήσιμες πληροφορίες όπως για παράδειγμα, ερευνητικές εργασίες, και επιπλέον τίτλους σπουδών.

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να επιλέξει τη διάρκεια των σπουδών του από το μενού Επιλογή περιόδου φοίτησης.

Στην ενότητα Σημειώσεις, ο υποψήφιος μπορεί να προσθέσει σχόλια που αφορούν την αίτηση του, όπως για παράδειγμα αν εκκρεμεί ένας αριθμός μαθημάτων μέχρι τη λήψη του πτυχίου.

  Προσωπικά στοιχεία

  Φωτογραφία υποψηφίου *

  Απαραίτητα δικαιολογητικά

  Βιογραφικό σημείωμα *

  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας *


  Αντίγραφο Πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ).

  Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. *


  Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών *

  2 συστατικές επιστολές

  Επιλογή περιόδου φοίτησης

  Άλλα δικαιολογητικά

  Σημειώσεις