Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Οι αγορές κεφαλαίου και χρήματος καθώς και οι συναλλαγματικές αγορές αποτελούν δομικά στοιχεία μιας σύγχρονης οικονομίας της αγοράς. Το μάθημα αναλύει την δομή, οργάνωση, λειτουργία και συμμετέχοντες στις αγορές αυτές. Εστιάζει σε θέματα κατανομής, αποδόσεων, αποτελεσματικότητας και εμπειρικού ελέγχου αυτής καθώς και στο ρόλο της μεταβλητότητας με την χρήση των κατάλληλων θεωρητικών και εμπειρικών εργαλείων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναλυτική θεώρηση των νέων δεδομένων, της θεσμικής δυναμικής, της εισαγωγής νέων προϊόντων και της προϊούσας διεθνοποίησης των υπό εξέταση αγορών.

Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

 • Η δομή, οργάνωση, λειτουργία των αγορών κεφαλαίου και χρήματος
 • Οι συμμετέχοντες στις αγορές αυτές
 • Θέματα κατανομής, αποδόσεων, αποτελεσματικότητας και εμπειρικού ελέγχου αυτής
 • Ο ρόλος της μεταβλητότητας
 • Η θεσμική δυναμική, η εισαγωγή νέων προϊόντων και η διεθνοποίηση των αγορών.
 • Ο ρόλος των τεχνολογικών εξελίξεων, της ηλεκτρονικής και των τηλεπικοινωνιών
 • Η μελέτη της ελληνικής περίπτωσης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

 • έχει μία συνολική εικόνα των σύγχρονων αγορών.
 • κατανοεί τη δυναμική τους.
 • έχει εμπεδώσει το μηχανισμό λειτουργίας τους.
 • γνωρίζει τον τρόπο εισαγωγής νέων προϊόντων σε αυτές.
 • αναγνωρίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ρόλο τους.
 • μπορεί να αναδεικνύουν το ρόλο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε αυτές.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το μάθημα αυτό στοχεύει να εντάξει τους φοιτητές στη γλώσσα προγραμματισμού Python καλύπτοντας τις βασικές αρχές προγραμματισμού για την επίλυση μιας σειράς εμπειρικών προβλημάτων και χρήσιμων εφαρμογών. Στόχος είναι η κατανόηση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ο προγραμματισμός στην επίλυση προβλημάτων ανεξάρτητα από την προηγούμενη εμπειρία προγραμματισμού του φοιτητή. Σε τεχνικό επίπεδο, το μάθημα περιλαμβάνει τις βασικές αρχές του προγραμματισμού Python όπως τιμές και μεταβλητές, εκφράσεις και αριθμητική, εκτέλεση υπό όρους, επαναλήψεις, λειτουργίες και πιο προηγμένες βιβλιοθήκες ως αντικείμενα, λίστες και πλειάδες, λεξικά και σύνολα, εξαιρέσεις χειρισμού, προσαρμοσμένους τύπους, που δίνονται μέσω απλών κουίζ και πραγματικών προβλημάτων. Επιπλέον, καλύπτει έννοιες όπως στατιστικά συμπεράσματα και ανάλυση, βασικές πρακτικές ανάλυσης δεδομένων, και επεξεργασία δεδομένων μέσω των βιβλιοθηκών NumPy και Pandas.

Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

 • Εισαγωγή στον προγραμματισμό
 • Μεταβλητές, αριθμοί
 • Δομές ελέγχου και επανάληψης
 • Λίστες, πλειάδες και σύνολα
 • Συναρτήσεις και βιβλιοθήκες (NumPy και Pandas)
 • Διαχείριση αρχείων
 • Εφαρμογές στη χρηματοοικονομική
 • Εφαρμογές σε πραγματικά δεδομένα επιχειρήσεων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

 • κατανοεί τις βασικές αρχές προγραμματισμού μέσω της Python
 • κατανοεί την ανάγκη και τη χρησιμότητα του προγραμματισμού
 • δημιουργεί προγράμματα εκτέλεσης εργασιών
 • αναλύει δεδομένα επιχειρήσεων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σκοπός του μαθήματος είναι αφενός η παρουσίαση των θεμάτων της Χρηματοοικονομικής (Διοίκησης), αφετέρου η μελέτη των αντικειμένων των Επενδύσεων. Η Χρηματοοικονομική (Διοίκηση) ασχολείται με δύο ευρεία και αλληλένδετα θέματα: την αποτίμηση των επιχειρήσεων και τις ευκαιρίες επενδύσεων σε εταιρίες αλλά και με τη χρηματοδότηση εταιρειών και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Το σκέλος των Επενδύσεων εστιάζει στις θεμελιώδεις αρχές του κινδύνου και της απόδοσης, της διαφοροποίησης, της κατανομής περιουσιακών στοιχείων και της αποτελεσματικής αγοράς. Παρουσιάζονται οι μορφές διαχείρισης χαρτοφυλακίου (παθητική και ενεργή) και εξηγείται πότε εφαρμόζεται κάθε μία από αυτές με αναφορά στα ενδιαφέροντα των τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών οργανισμών. Τέλος, αναδεικνύεται ο ρόλος των εποπτικών πλαισίων και των εποπτικών αρχών.

Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

 • Αποτίμηση επιχειρήσεων
 • Ευκαιρίες επενδύσεων σε εταιρίες
 • Χρηματοδότηση εταιρειών και επενδυτικών δραστηριοτήτων
 • Κεφαλαιακή διάρθρωση
 • Έκδοση χρέους και μετοχών
 • Εταιρική διακυβέρνηση
 • Αποτίμηση τίτλων
 • Θεμελιώδεις αρχές του κινδύνου και της απόδοσης
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

 • γνωρίζει τις αγορές, τους τίτλους μετοχών και σταθερού εισοδήματος, τις επενδυτικές στρατηγικές, τη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου, το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων και παραγοντικά υποδείγματα αποτίμησης.
 • είναι σε θέση να προβαίνει στην αποτίμηση των ομολόγων και των μετοχών αλλά και στην κατασκευή χαρτοφυλακίων και την αξιολόγησή τους με κατάλληλους δείκτες.
 • κατανοεί τις μορφές διαχείρισης χαρτοφυλακίου (παθητική και ενεργή) και εξηγεί πότε εφαρμόζεται κάθε μία από αυτές με αναφορά στα ενδιαφέροντα των τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών οργανισμών.
 • αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα που έχει ο ρόλος των εποπτικών πλαισίων και των εποπτικών αρχών (μεταξύ των οποίων οι κεντρικές τράπεζες) στη ρύθμιση των επενδύσεων, ιδιαίτερα σε ένα κοινό πλαίσιο, όπως αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και της ζώνης του Ευρώ), αλλά και σε δυσμενή οικονομικά περιβάλλοντα ή περιόδους κρίσεων.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στο μάθημα θα παρουσιαστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενναλακτικών επενδύτικών επιλογών σε σχέση με τις λεγόμενες παραδοσιακές επενδύσεις (όπως για παράδειγμα μετοχές και ομόλογα) εστιάζοντας στα θεωρητικά και εμπειρικά υποδείγματα που αναφέρονται στις επενδύσεις αυτές. Θα αναλυθεί επίσης, πως οι παραδοσιακές προσεγγίσεις της Χρηματοοικονομικής εφαρμόζονται στις εναλλακτικές επενδύσεις καθώς και τα επιπλέον θεωρητικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη μελέτη των επενδύσεων αυτών. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι ιδιαίτερες επενδυτικές διαδικασίες που ακολουθούνται κατα περίπτωση σε πολλές εναλλακτικές επενδύσεις όπως για παράδειγμα οι διάφοροι τύποι δημοπρασιών.

Τα θέματα που θα αναλυθούν περιλαμβάνουν

 • Επενδύσεις σε Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια (Private Equity)
 • Επενδύσεις σε Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλού Κινδύνου (Venture Capital)
 • Επενδύσεις σε ακίνητα (Real estate)
 • Επενδύσεις σε έργα τέχνης και τιμαλφή
 • Επενδύσεις σε Hedge Funds
 • Ειδικά θέματα (τύποι δημοπρασιών κ.α.)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

 • κατανοεί τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των εναλλακτικών επενδύσεων.
 • κατανοεί τις διαφορές μεταξύ εναλλακτικών επενδύσεων και παραδοσιακών επενδύσεων.
 • κατανοεί τα βασικά θεωρητικά και εμπειρικά υποδείγματα που αναφέρονται στις εναλλακτικές επενδύσεις.
 • κατανοεί της σημασία των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και στην οικονομία ως σύνολο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Στο μάθημα αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε εφαρμογές οικονομετρικών υποδειγμάτων ανάλυσης διαστρωμματικών δεδομένων (panel and cross-section data), δηλαδή δεδομένων σε επίπεδο ατόμου, επιχείρησης, και συναλλαγών. Η ανάγκη για μικροοικονομικές αναλύσεις προκύπτει από την αύξηση της διαθεσιμότητας σχετικών δεδομένων κυρίως μέσω της ψηφιοποίησης των συναλλαγών αλλά και μέσω των σύγχρονων εργαλείων εξόρυξης δεδομένων. Η ανάλυση των διαστρωματικών στοιχείων βοηθάει στην ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς των ατόμων και των επιχειρήσεων. Το μάθημα θα πραγματευτεί λεπτομερώς τα ζητήματα που εμπίπτουν στα συγκεκριμένα πεδία δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο αυτών των μεθόδων και κυρίως να ειδικευτούν στην πρακτική εφαρμογή τους.

Τα θέματα που θα αναλυθούν περιλαμβάνουν:

 • Γραμμικά και μη-γραμμικά υποδείγματα παλινδρόμησης
 • Συναρτησιακές μορφές υποδειγμάτων και ερμηνεία συντελεστών.
 • Υποδείγματα με βοηθητικές μεταβλητές
 • Ανάλυση υποδειγμάτων διακριτών μεταβλητών
 • Aσυμπτωτικές ιδιότητες του εκτιμητή OLS και στατιστικών ελέγχων
 • Ποιοτικές πληροφορίες: δίτιμες (ή πλασματικές) μεταβλητές
 • Μέθοδοι αξιολόγησης πολιτικών
 • Εμπειρικές εφαρμογές με πραγματικά δεδομένα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

 • καταφέρει να συνδυάσει την αναλυτική σκέψη με πρακτικές εφαρμογές.
 • κατανοεί την αναγκαιότητα εφαρμογής των οικονομετρικών μεθόδων.
 • επιλέγει το κατάλληλο υπόδειγμα με βάση τα δεδομένα της υπόθεσης προς έλεγχο.
 • αναπτύξει δεξιότητες για τη διεξαγωγή αυτόνομης εμπειρικής έρευνας.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΑΖΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορίας την τελευταία δεκαετία έχει οδηγήσει στην παροχή μεγάλου όγκου δομημένων (αριθμητικών) και μη δεδομένων τα οποία συμβάλλουν στον τομέα των προβλέψεων μελλοντικών κινδύνων/αποδόσεων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στρατηγικής και της παροχής υψηλής ποιότητας εξατομικευμένων υπηρεσιών. Ο σκοπός του μαθήματος είναι η επισκόπηση των κύριων μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται από την αγορά εργασίας και η παροχή των σχετικών τεχνικών δεξιοτήτων μέσω μελετών περίπτωσης (case studies), ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να εκτελέσουν το σύνολο των λειτουργιών που απαιτούνται.

Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

 • Βάσεις δεδομένων, προ-επεξεργασία, εξόρυξη, διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων (Hadoop, Τableau).
 • Επιβλεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης (Decision Trees and Random Forests, Linear & Logistic Regression)
 • Μη- επιβλεπόμενες και ημι-επιβλεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης ( Naive Bayes, k-Means, Gaussian Mixture Models)
 • Σύγχρονες εφαρμογές στην Χρηματοοικονομική

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

 • κατανοήσει τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της ανάλυσης μαζικών δεδομένων.
 • διαχειριστεί βάσεις μαζικών δεδομένων και να εφαρμόσει τις κυριότερες μεθοδολογίες ανάλυσης με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.
 • εξάγει την απαραίτητη πληροφορία από βάσεις δεδομένων και να προβεί σε ανάλυση που αφορά την εξαγωγή μοτίβων για τη χρησιμοποίηση σε χρηματοοικονομικές προβλέψεις και τη διαχείριση κινδύνου.
 • αναπαραστήσει γραφικά και να περιγράψει στατιστικά την εξαγόμενη πληροφορία.
 • καταλήξει σε επενδυτικές στρατηγικές και προτάσεις πολιτικής με βάση τα συμπεράσματα της επαγωγικής ανάλυσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BLOCKCHAIN

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις αρχές της τεχνολογίας blockchain και στις λεπτομέρειες των κρυπτονομισμάτων. Στοχεύει αρχικά στο να γίνουν κατανοητές οι θεμελιώδεις αλλά και οι προχωρημένες έννοιες που αφορούν στην τεχνολογία blockchain. Πιο συγκεκριμένα, μελετά τις ιδιότητες που κάνουν την τεχνολογία blockchain μοναδική και τις εφαρμογές της, η πλέον γνωστή εκ των οποίων είναι τα κρυπτονομίσματα (και ιδιαίτερα το bitcoin), τα οποία θα παρουσιαστούν διεξοδικά. Παρουσιάζεται η ιστορία, οι ορισμοί, το εννοιολογικό υπόβαθρο, η αναγνώριση και η κριτική επί των κρυπτονομισμάτων. Εξηγείται πως λειτουργούν τα κρυπτονομίσματα από τη στιγμή που δημιουργείται μια συναλλαγή έως και αυτή που θεωρείται μέρος του blockchain.

Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Ιδιότητες της τεχνολογίας blockchain
 • Λειτουργία του blockchain
 • Ιστορία του χρήματος, πρώτες προσπάθειες εισαγωγής κρυπτονομισμάτων
 • Χαρακτηριστικά των κρυπτονομισμάτων: χρήματα, κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία, αποθήκευση αξίας.
 • Αποκεντρωμένο έναντι κεντρικού συστήματος ψηφιακής διαχείρισης/ διαχείρισης κρυπτονομισμάτων.
 • Σταθερά (υποστηριζόμενα από κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή νόμισμα) έναντι ασταθών κρυπτονομισμάτων
 • Παραδείγματα κρυπτονομισμάτων, όπως Bitcoin, Ethereum και projects όπως Libra/ Diem.
 • Ζητήματα που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα, όπως χρηματοοικονομικός κανονισμός, ανωνυμία, φορολογικά ζητήματα, ποινικοποίηση, αποπληθωριστικοί κίνδυνοι κ.λπ.
 • Χρήσεις κρυπτονομισμάτων
 • Μελλοντικές εξελίξεις σε σχέση με τα κρυπτονομίσματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

 • είναι σε θέση να αναλύσει πώς η τεχνολογία blockchain μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη κλάδων όπως ο χρηματοπιστωτικός κλάδος κ.λπ.
 • κατανοεί τα χαρακτηριστικά των κρυπτονομισμάτων.
 • είναι σε θέση να εξηγεί ποια είναι τα θέματα που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα.
 • είναι σε θέση να διακρίνει μεταξύ των διαφόρων τύπων κρυπτονομισμάτων.
 • γνωρίζει τις διάφορες πιθανές χρήσεις των κρυπτονομισμάτων.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Σκοπός το μαθήματος είναι να καλύψει τις συμπεριφορικές πτυχές (behavioral aspects) της λήψης οικονομικών αποφάσεων και του προσωπικού προγραμματισμού χρηματοδότησης. Οι φοιτητές θα εισαχθούν στα θεωρητικά, εννοιολογικά και εμπειρικά θεμέλια των λαθών και των προκαταλήψεων που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Με τη βοήθεια θεωρητικών υποδειγμάτων και πειραματικών ασκήσεων, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν  με την ορολογία, τις τεχνικές και τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες υπηρεσίες συμβουλευτικής στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Θα αξιολογήσει πώς συμπεριφέρονται τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, την ΕΕ και παγκοσμίως όσον αφορά τα προσωπικά τους οικονομικά, και θα εκτιμήσει πώς διαμορφώνονται οι σύγχρονες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Τέλος, θα αναπτύξει την κατανόηση του τρόπου διασύνδεσης των θεμάτων της προσωπικής χρηματοδότησης και του τρόπου με τον οποίο οι μεμονωμένες αποφάσεις συνδέονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον και αντίστροφα.

Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Βασικές αρχές της οικονομικής ψυχολογίας στα χρηματοοικονομικά
 • Ασφαλιστική και συμπεριφορικά οικονομικά στον τομέα της υγείας
 • Συμπεριφορικά δημόσια οικονομικά και η οικονομική ψυχολογία της φορολογικής συμπεριφοράς
 • Προσωπική χρηματοδότηση και οικονομική ευρωστία
 • Αποκεντρωμένη χρηματοδότηση και προσωπική χρηματοδότηση συμπεριφοράς
 • Χρηματοοικονομική τεχνολογία, σφάλματα, δυνατότητες και προκλήσεις
 • Συμπεριφορικά οικονομικά και πρακτική: πώς να βελτιστοποιήσετε την αφοσίωση των χρηστών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

 • χρησιμοποιεί βασικές έννοιες από τα συμπεριφορικά οικονομικά (behavioral economics) για να αναλύσει τη λήψη αποφάσεων, τον σχεδιασμό υπηρεσιών που στοχεύουν στον προσωπικό οικονομικό σχεδιασμό.
 • εξηγεί τα μειονεκτήματα των παραδοσιακών προσεγγίσεων στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση και να χρησιμοποιεί πληροφορίες από τη συμπεριφορική οικονομική και την οικονομική ψυχολογία στο σχεδιασμό αποτελεσματικότερων υπηρεσιών.
 • εκτιμεί πώς μπορεί να βελτιωθεί ο σχεδιασμός χρηματοοικονομικών προϊόντων εφαρμόζοντας τις αρχές της συμπεριφορικής οικονομικής.
 • προβλέπει τους τρόπους με τους οποίους τα άτομα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις ή κίνητρα και να αξιολογεί πολιτικές σε μια προσπάθεια αύξησης της αποτελεσματικότητα τους σε περισσότερα άτομα.
 • αναγνωρίζει τους τρόπους για να ενθαρρύνει τις υπεύθυνες οικονομικές συμπεριφορές μέσω πολύ εξατομικευμένων προσεγγίσεων και όχι προσεγγίσεων που παρέχουν μόνο μία λύση σε όλους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εκθέσει τους φοιτητές στις αρχές της διαχείρισης κινδύνων και της ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα εισάγει τους βασικούς τύπους κινδύνων, ήτοι τον κίνδυνο της αγοράς, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου ή πιστωτικό, τον λειτουργικό κίνδυνο και τον ασφαλιστικό κίνδυνο. Εμβαθύνει στους επιμέρους κινδύνους του κινδύνου της αγοράς, δηλαδή των κίνδυνο μετοχών, επιτοκίων, συναλλάγματος, παραγώγων, ρευστότητας και συγκέντρωσης. Αναλύει τις βασικές μεθόδους και τα μέτρα διαχείρισης κινδύνων. Παρουσιάζονται τα προϊόντα ασφάλισης ζωής και ζημιών, οι βασικές αναλογιστικές λειτουργίες και η τιμολόγηση αυτών των προϊόντων. Τέλος, αναλύονται τα κύρια χρηματοοικονομικά παράγωγα και τη χρήση τους ως εργαλεία διαχείρισης κινδύνων και ασφάλισης χαρτοφυλακίων.

 • Βασικοί τύποι κινδύνων (αγοράς, αντισυμβαλλομένου ή πιστωτικό, λειτουργικός και ασφαλιστικός).
 • Επιμέρους κίνδυνοι αγοράς (μετοχών, επιτοκίων, συναλλάγματος, παραγώγων, ρευστότητας και συγκέντρωσης).
 • Βασικές μέθοδοι και μέτρα διαχείρισης κινδύνων (sensitivity analysis, stress tests και scenario analysis).
 • Value at Risk – VaR (αξία σε κίνδυνο)
 • Economic Capital
 • Asset Liability Matching – ALM
 • Βασικά ασφαλιστικά προϊόντα
 • Χρηματοοικονομικά παράγωγα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

 • γνωρίζει τις μορφές κινδύνου και τις μέτρα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρησή τους.
 • μπορεί να υπολογίζει το parametric VaR, historical VaR και Monte Carlo VaR, καθώς και το VaR Contribution.
 • κατανοεί τη σημασία του Economic Capital (Οικονομικού Κεφαλαίου) ως μέσου για τη διατήρηση της φερεγγυότητας ή της βαθμολογίας πιστοληπτικής ικανότητας ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού.
 • αντιλαμβάνεται τη διαδικασία αντιστοίχισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (Asset Liability Matching – ALM) ως τρόπο προστασίας των τραπεζικών και ασφαλιστικών οργανισμών από τον επιτοκιακό κίνδυνο.
 • γνωρίζει τα προϊόντα ασφάλισης ζωής και ζημιών, τις βασικές αναλογιστικές λειτουργίες και η τιμολόγηση αυτών των προϊόντων.
 • γνωρίζει τα κύρια χρηματοοικονομικά παράγωγα και τη χρήση τους ως εργαλεία διαχείρισης κινδύνων και ασφάλισης χαρτοφυλακίων.

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Το μάθημα εστιάζει στις αγορές παραγώγων επί κεφαλαίου και εμπορευμάτων. Παρουσιάζονται τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με εφαρμογές τόσο στις αγορές κεφαλαίου όσο και στις αγορές εμπορευμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε μετοχές, μετοχικούς δείκτες, επιτόκια, νομίσματα και εμπορεύματα όπως ο χρυσός, ο χαλκός, το αέριο και άλλα. Αναπτύσσονται επενδυτικές στρατηγικές τόσο κάλυψης όσο και κερδοσκοπίας. Ειδικότερα, θα μελετηθούν σε βάθος εφαρμογές των παράγωγων προϊόντων τόσο στα εμπορεύματα όσο και στα προϊόντα της κεφαλαιαγοράς. Επίσης, πραγματοποιείται τεχνική ανάλυση τόσο στις τρέχουσες όσο και στις προθεσμιακές αγορές εμπορευμάτων και τις κεφαλαιαγορές.

Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

 • Παράγωγα σε μετοχές, μετοχικούς δείκτες, επιτόκια, νομίσματα και εμπορεύματα όπως ο χρυσός, ο χαλκός, το αέριο και άλλα.
 • Επενδυτικές στρατηγικές κάλυψης και κερδοσκοπίας.
 • Εφαρμογές των παράγωγων προϊόντων τόσο στα εμπορεύματα όσο και στα προϊόντα της κεφαλαιαγοράς.
 • Τεχνική ανάλυση τόσο στις τρέχουσες όσο και στις προθεσμιακές αγορές εμπορευμάτων και τις κεφαλαιαγορές.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

 • γνωρίζει τις έννοιες των προθεσμιακών συμβολαίων, των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, των συμφωνιών ανταλλαγής και των δικαιωμάτων προαίρεσης.
 • είναι σε θέση να αναπτύσσει επενδυτικές στρατηγικές με την χρήση προϊόντων της αγοράς παραγώγων τόσο σε προϊόντα της κεφαλαιαγοράς όσο και των εμπορευμάτων.
 • κατανοεί την μέθοδο της τεχνικής ανάλυσης εφαρμόζοντας την τόσο στις κεφαλαιαγορές όσο και στα εμπορεύματα.