Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε €4,850. Η καταβολή των διδάκτρων για τους φοιτητές πλήρους και μερικούς φοίτησης γίνεται ως εξής:

Πλήρους φοίτησης:

Καταβάλονται 2.425 ευρώ το 1ο και 2.425 ευρώ το 2ο εξάμηνο. Οι φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη φοίτησης  εντός δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου εκτός από το πρώτο εξάμηνο σπουδών που αυτά πρέπει να καταβληθούν μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Μερικούς φοίτησης:

Καταβάλονται 2.425 ευρώ το 1ο και 2.425 ευρώ το 2ο έτος. Οι φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη φοίτησης  εντός δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων του κάθε έτους εκτός από το πρώτο έτος σπουδών που αυτά πρέπει να καταβληθούν μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

 

Το ύψος των τελών φοίτησης και ο τρόπος καταβολής μπορούν να αναπροσαρμόζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό του μεταπτυχιακού. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ. ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει  το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να  ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο πρόγραμμα και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο μεταπτυχιακό. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Υποβάλετε την αίτησης σας εδώ.