Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα αντικείμενα της σύγχρονης Χρηματοοικονομικής και των νέων τεχνολογιών.

Το Πρόγραμμα προσφέρει:

  • Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 12 μήνες και τα μαθήματα είναι απογευματινά
  • Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 24 μήνες και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία αντιστοιχεί συνολικά σε εβδομήντα πέντε (75) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) βάσει του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης μονάδων (ECTS), και περιλαμβάνει δέκα (10) ισοδύναμα σε ΠΜ μαθήματα, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το κάθε ένα από τα δέκα μαθήματα αντιστοιχεί σε έξι (6) ΠΜ ενώ η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) ΠΜ.

Για τους σπουδαστές μερικής φοίτησης προβλέπεται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους και τεσσάρων (4) το δεύτερο, ενώ τα μαθήματα αυτά πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες. Οι διαλέξεις των μαθημάτων γίνονται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία είναι κυρίως στην Αγγλική.

Ειδικότερα θέματα που αφορούν στις υποχρεώσεις των σπουδαστών και σχετίζονται με την παρακολούθηση των μαθημάτων, τη διαδικασία αξιολόγησης τους και την καταβολή των διδάκτρων αναλύονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Για τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ πατήστε εδώ.