Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Πέμπτη 23/6/2024.
 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Παρασκευή 23/09/2024.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού).
 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 • Δύο συστατικές επιστολές (από Πανεπιστημιακούς ή/και Εργοδότες) .
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1).
 • Μία μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη).

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Μετά το πέρας των αιτήσεων καλούνται οι υποψήφιοι σε προφορική συνέντευξη από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης προκειμένου να αξιολογηθεί η υποψηφιότητά τους. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται στη βάση του συνόλου του βιογραφικού τους σε συνδυασμό με την προφορική συνέντευξη. Πιο συγκεκριμένα, η τελική επιλογή των υποψηφίων από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης γίνεται με συνεκτίμηση:

 • των τυπικών προσόντων (π.χ. βαθμός πτυχίου) με βαρύτητα 30%,
 • των στοιχείων που προκύπτουν από τον φάκελο του υποψηφίου (δημοσιευμένες σχετικές επιστημονικές εργασίες, ανακοινώσεις σε συνέδρια, βαθμοί σχετικών με το πρόγραμμα μαθημάτων από αναλυτική βαθμολογία κλπ.) με βαρύτητα 30%.
 • της αξιολόγησης των υποψηφίων κατά την προσωπική συνέντευξη με βαρύτητα 40%.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων εισάγονται στο μεταπτυχιακό όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν με τον /την τελευταίο/-α επιτυχόντα/-ούσα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Υποβάλετε την αίτησης σας εδώ.